Monta tapaa tulla mukaan!

Mikkelipuiston mallipuutarha-alueella sijaitsee Mikkelipuiston ydin, eli yritysten suunnittelemat ja rakentamat erilaiset mallipuutarhat. Mallipuutarhat ovat toisistaan joko puu- tai pensasaidoin erotettuja kokonaisuuksia, joiden koko vaihtelee muutamasta kymmenestä neliöstä useiden satojen neliöiden kokonaisuuksiin. Osastoalueen esirakennustyöt maanrakennustöineen on tehty valmiiksi. 

Mallipuutarhat ovat nimensä mukaisesti malleja puutarhakokonaisuuksista. Puutarhoissa yrityksillä on mahdollisuus tuoda yksittäisiä tuotteitaan tai ideoitaan esiin mallipuutarhan luontevana osana, mutta pelkkiä tuote-esittelyalueita osastot eivät ole. Ennen rakennustöiden aloittamista jokaisesta osastosta on esitettävä Mikkelipuistoyhdistykselle suunnitelma. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta hyväksytyn suunnitelman pohjalta.  Mallipuutarhat rakennetaan pysyviksi, mutta niiden toivotaan uusiutuvan ainakin osittain muutaman vuoden välein. Yleisimmin osaston vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mallipuutarhan yritys voi rakentaa yksin, jolloin osastosta saadaan parhaiten juuri yrityksen omia toiveita ja tarpeita vastaava. Osastoja on valittavina hyvinkin erikokoisia tarpeiden mukaan.

Useimmat Mikkelipuiston nykyistä mallipuutarhoista ovat syntyneet useamman yrityksen yhteisosastoina. Näille osastoille kukin yritys tuo mukanaan oman osaamisensa ja tuotteensa. Yhteistyön tuloksena Mikkelipuistoon onkin rakentunut todella mielenkiintoisia ja näyttäviä kokonaisuuksia. Useinkaan mallipuutarhan osakasyritykset eivät ole toisiaan ennestään tunteneet, vaan yritykset on saatettu yhteen alustavissa neuvotteluissa esiin nousseiden toiveiden pohjalta.

Mallipuutarhojen hinnoittelu on neliöpohjainen ja koostuu perus- ja palvelumaksusta. Mikäli osastolla on mukana useampia yrityksiä, jakautuu kustannus osaston jäsenyritysten keskenään sopimassa suhteessa, jokainen mukana oleva yritys osallistuu kustannuksiin kuitenkin vähintään minimimaksun osuudella.

Mallipuutarhojen vuotuinen osastokustannus koostuu neliöpohjaisesta perusmaksusta sekä mahdollisesta neliöpohjaisesta palvelumaksusta.

Perusmaksu: 16,50 €/m2/vuosi (+ alv 24 %)

Perusmaksu sisältää

 • osaston vuokra
 • jäsenyys yhdistyksessä
 • markkinointitoimenpiteitä (puiston kokonaismarkkinointi, nettisivut, puiston esite, puiston kartat)
 • osaston siisteydestä huolehtiminen (käytävien huolto, roskien keruu)
 • Kasvukauden aikainen puiston kävijöiden neuvonta ja opastus sekä esitteiden jako Kesäkahvila Keijunmekossa

Palvelumaksu: 11,00 €/m2/vuosi (+ alv 24 %)

Palvelumaksu sisältää mallipuutarhaosaston kasvillisuuden hoidon

 • kitkeminen
 • kastelu ja lannoittaminen
 • nurmikoiden leikkaus ja hoito
 • kasvien hoitoleikkaukset
 • pensasaitojen leikkaus ja hoito 
 • kasvien talvisuojien asennus ja poisto

Palvelumaksu peritään ainoastaan niiltä osastoilta, joilla on hoidettavaa kasvillisuutta.

Esimerkiksi 100 m2 kokoisen kasvillisuutta sisältävän mallipuutarhaosaston vuosittainen kustannus on siis kaikkiaan 2750 € + alv 24 %.

Hinnat säilyvät ennallaan koko sopimuskauden.

Yhteisosastot

 • Yhteisosaston kokonaismaksu määräytyy pinta-alan mukaan perus- ja palvelumaksusta
 • Osastolla mukana olevat yritykset sopivat maksujen jakautumisesta keskenään
 • Jokainen mukana oleva yritys maksaa osastosta vähintään minimimaksun verran

Minimimaksu: 550 €/vuosi (+alv 24 %).

Minimimaksua noudatetaan mm. yhteisosastoilla ja niissä tapauksissa, joissa yrityksellä ei ole selkeästi määriteltävää osastopinta-alaa.

Mikäli yrityksen tuotteita, palveluja tai osaamista on luontevampi esitellä muualla kuin rajatulla mallipuutarhaosastolla, on se mahdollista sopimuksen mukaan myös muualla Mikkelipuistossa. Tästä ovat esimerkkeinä mm. rannan esittelylaituri, erilaiset kalusteet ja varusteet Mikkelipuistossa sekä alueen vartiointipalvelu.  Mikäli osastolla ei ole selkeästi määriteltävää pinta-alaa, noudatetaan osaston kustannuksissa minimimaksua.

Minimimaksu: 550 €/vuosi (+alv 24 %).

Minimimaksua noudatetaan mm. yhteisosastoilla ja niissä tapauksissa, joissa yrityksellä ei ole selkeästi määriteltävää osastopinta-alaa.

Mikkelipuiston yritysverkostoon voi liittyä mukaan myös yhteisö- tai kannatusjäsenenä, joten mukaan voi lähteä, vaikkei omaa mallipuutarhaa rakentaisikaan. Mikkelipuistoyhdistyksen yhteisöjäseneksi voivat liittyä sellaiset yhteisöt, jotka haluavat toiminnallaan olla kehittämässä yhdistystä ja koko Mikkelipuistoa. Kannatusjäseneksi voi liittyä niin yritys kuin yksittäinen henkilökin. Sekä yhteisöjäsenet että yrityskannatusjäsenet ovat mukana Mikkelipuiston markkinoinnissa. Jäsenmaksu määräytyy jäsentyypin mukaisesti ja päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Yhteisöjäsenmaksu määräytyy yhteisön palkatun henkilökunnan mukaan:

- palkattua henkilökuntaa alle 10, maksu 110 €/vuosi  (+alv 24 %) = 136,40 €/vuosi

- palkattua henkilökuntaa 10-50, maksu 330 €/vuosi  (+alv 24 %) = 409,20 €/vuosi

- palkattua henkilökuntaa yli 50, maksu 550 €/vuosi (+ alv 24 %) = 682,00 €/vuosi

Kannatusjäsenmaksut:

Yritykset ja yhteisöt, maksu 550 €/vuosi (+alv 24 %) = 682,00 €/vuosi

Yksityiset henkilöt, maksu 55 €/vuosi (+ alv 24 %) = 68,20 €/vuosi

Lisätietoja
Heidi Kelho
toiminnanjohtaja
heidi.kelho@mikkelipuisto.fi
puh. +358 40 579 3739


Uusi markkinointikeino

Mikkelipuisto on uudenlainen markkinointikanava tuotteiden ja osaamisen esittelyyn

 • Mallipuutarhalla mukana olo on mainio keino imagomarkkinointiin ja yrityksen omien arvojen esiin tuomiseen
 • Yritys tulee esiin yllättävissä tilanteissa, lisää huomioarvoa ja tietoisuutta yrityksistä
 • Yhteisön toiminnan esitteleminen on mahdollista. Jalkaudutaan ihmisten keskelle
 • Mikkelipuisto on ainutlaatuinen puutarhamatkailukohde ja avaa monia mahdollisuuksia yrityksen markkinointiin
 • Yritykset ovat mukana Mikkelipuiston markkinoinnissa, mm. esitteissä ja nettisivuilla. Yrityksen oman esitteen saa jakoon palvelurakennus Greeneriin sekä Puutarhamyymälä Vehreään

Kesäkautinen kiintopiste helposti

Mikkelin keskeinen sijainti tarjoaa hyvän kiintopisteen ja esittelyalueen etäämpänä omasta toimipisteestä

 • Hyvä paikka tuoda tai ohjata omia asiakkaita tutustumaan yrityksen tuotteisiin
 • Mikkelipuistosta yritys saa hoidetun kiintopisteen koko kasvukaudeksi. Mikkelipuiston henkilökunta vastaa mallipuutarhojen hoidosta, joten yrityksen ei tarvitse huolehtia osaston kunnosta
 • Mikkelipuistossa on mahdollisuus järjestää erilaisia asiakastapaamisia tai tapahtumia vuoden ympäri sekä osallistua puiston tapahtumiin

Verkostoituminen

Mukana olo Mikkelipuiston yritysverkostossa on tuonut uusia kontakteja muihin yrityksiin ja vahvistanut kumppanuuksia.

 • Monissa useamman yrityksen yhteistyön tuloksena syntyneissä mallipuutarhoissa osaston yritykset eivät ole olleet aiemmin tekemisissä keskenään, mutta Mikkelipuiston synnyttämää yhteistyötä on jatkettu myös muissa yhteyksissä
 • Mukana olo tapahtumissa ja erilaiset jäsenyritysten tapaamiset vahvistavat verkostoa
 • Yritysten asiakastapaamiset Mikkelipuistossa hyödyttävät muitakin mukana olevia yrityksiä, sillä asiakaskunta on useilla verkoston yrityksillä sama

Lisää liikevaihtoa

Lisää kontakteja, lisää myyntiä yritysten tuotteille.

 • Jäsenyritysten tuotteita on myynnissä kesäkaudella Mikkelipuiston Puutarhamyymälä Vehreässä ja ympärivuotisesti palvelurakennuksessa eli Greenerissä 

Asiakaskontakteja

Mikkelipuistossa saadaan uusia asiakaskontakteja sekä tavoitetaan puutarha-asioita kiinnostuneita kävijöitä, niin ammattilaisia kuin harrastajia ympäri Suomen.

 • Kasvavassa määrin Mikkelipuistossa vierailee kävijöitä myös ulkomailta
 • Mikkelipuisto on hyvä väylä tavoittaa myös seudun runsaslukuisia vapaa-ajan asukkaita
 • Mikkelipuiston tunnettavuus puutarhamatkailukohteena kasvaa vuosi vuodelta